Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU, POSKYTOVANIA SLUŽIEB, LICENČNEJ DOHODY A UZATVÁRANIA ZMLÚV CEZ STRÁNKU NASVELKYDEN.SK

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, zmluvy o predaji tovaru, poskytovaní služby a licenčnej dohody uzatvorenej prostredníctvom stránky nasvelkyden.sk (ďalej len „webová stránka“), a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služby alebo perdaja tovaru uzatvorenej medzi užívateľom a poskytovateľom prostriedkami diaľkovej komunikácie (ďalej len „VOP“). Tieto obchodné podmienky tiež upravujú právne vzťahy kupujúceho, záujemcu o poskytnutie služby a predávajúceho, resp. poskytovateľa, ktoré vzniknú odoslaním objednávky a/alebo zaplatením ceny za produkt zo strany záujemcu.
  2. Poskytovateľom služby a predávajúcim je Spolox s.r.o., so sídlom Bratislava, Karpatské námestie 10/A, IČO: 52 455 378, IČ DPH: SK2121075044 (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „predávajúci“).
  3. Tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy dochádza s podnikateľským subjektom pre zabezpečenie jeho činnosti. Práva spotrebiteľa, povinnosti poskytovateľa/predávajúceho, ktorí uzatvorili zmluvu na diaľku upravuje aj Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku). Tam, kde sa v tomto texte uvádza pojem zmluva o poskytovaní služby, má sa tým na mysli aj zmluva o poskytnutí licencie na použitie webovej služby.
 2. Produkty webovej stránky a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby
  1. Produkt poskytovaný užívateľovi prostredníctvom webovej stránky je služba, ktorá spočíva v umožnení využívania webovej aplikácie poskytovanej prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet. Užívateľ službu využíva na vytvorenie webovej podstránky/webových podstránok slúžiacich na organizáciu podujatia, ktorým je svadba, oslava narodenín, výročie, iná oslava a podobné podujatia (ďalej len „Podujatie“) a to pre svoju vlastnú potrebu alebo pre potrebu jeho blízkej osoby. Presný popis jednotlivých produktov (vrátane balíkov služieb), lehoty na ich plnenie a spôsob poskytovania služieb je uvedený na webovej stránke. (ďalej len „webová služba“)
  2. Záujemca, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o poskytnutie služby prostredníctvom webovej stránky, objedná produkty tak, že požadované produkty vyberie z ponuky na webovej stránke a vykoná úhradu alebo požiada o úhradu na základe faktúry za tieto produkty spôsobom opísaným na webovej stránke a na základe inštrukcií, ktoré sú zobrazené na webovej stránke po výbere produktov. Záujemca o poskytnutie produktov odoslaním objednávky potvrdzuje, že tieto práva a povinnosti zmluvných strán budú upravovať jeho zmluvný vzťah s poskytovateľom. Akceptáciou objednávky zo strany poskytovateľa dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí služby medzi užívateľom (pôvodne záujemcom) a poskytovateľom. Ak poskytovateľ neoznámi užívateľovi inak, objednávka sa považuje za akceptovanú obdržaním platby za službu na účet poskytovateľa. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že k uzatvoreniu zmluvy dochádza vždy najskôr obdržaním platby za objednanú službu a záujemca nie je zaviazaný platbu vykonať už odoslaním objednávky. K uzatvoreniu zmluvy nedôjde, ak záujemca/užívateľ uvedie v poznámkach k svojej objednávke alebo v súvislosti s objednávkou akékoľvek výhrady alebo podmienky.
  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy s osobou mladšou ako 15 rokov.
  4. Záujemca je pred uzatvorením zmluvy povinný pri registrácii na webovej stránke pravdivo uviesť všetky vyžadované osobné údaje. Záujemca/užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť, ak sa niektorý záujemcom/užívateľom poskytnutý údaj ukáže ako nepravdivý.
  5. Poskytovateľ považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany záujemcu/užívateľa za čestné prehlásenie, že užívateľ dosiahol v čase uskutočnenia objednávky produktov vek 15 rokov. Pri notifikovaní zo strany tretej osoby o nesprávnosti údajov o veku užívateľa bude tomuto užívateľovi okamžite zablokovaný prístup k poskytovaným produktom, bez možnosti vrátenia platby, ak sa právny zástupca maloletého s poskytovateľom nedohodnú inak.
  6. Poskytovateľ môže záujemcovi/užívateľovi umožniť platbu prostredníctvom zľavového kódu, ktorý je použiteľný podľa podmienok oznámených Poskytovateľom a slúži na úplnú alebo čiastočnú úhradu ceny za službu. Uplatnením riadne poskytnutého zľavového kódu v súlade s podmienkami poskytovateľa sa do výšky ceny vyplývajúcej z podmienok tohto kódu považuje táto časť ceny za službu za uhradenú.
 3. Licenčná dohoda a podmienky poskytovania služby
  1. Po uhradení ceny za sprístupnenie webovej služby, ktorú si užívateľ vybral z ponuky webovej stránky, poskytovateľ sprístupní službu užívateľovi pridelením prístupových údajov k webovej službe a to na dobu podľa bodu 3.8 a bodu 3.9 týchto VOP. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie prístupu na diaľku prostredníctvom služby internet bez možnosti stiahnutia webovej služby ako aplikácie, ak poskytovateľ neurčí inak. Povinnosti poskytovateľa sa považujú za naplnené od momentu sprístupnenia webovej služby užívateľovi. Cena za sprístupnenie webovej služby je zároveň cenou za poskytnutie licencie na jej použitie podľa podmienok uvedených v týchto VOP na dobu zodpovedajúcu prvej vete tohto bodu 3.1. VOP.
  2. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi nevýhradné a časovo obmedzené právo využívať webovú službu pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie.
  3. Užívateľ nie je oprávnený sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k webovej službe akejkoľvek tretej strane.
  4. Užívateľ nemôže používať webovú službu pre akýkoľvek protizákonný účel. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vymazať a zneprístupniť elektronický obsah, ktorý by mohol vzbudiť vážne pohoršenie verejnosti najmä z dôvodu, že takýto obsah bude nezákonný. Poskytovateľ nezodpovedá za elektronický obsah uverejnený užívateľom na webovej podstránke.
  5. Užívateľ prehlasuje, že má autorské a iné práva na zverejnenie elektronického obsahu. V prípade notifikácie zo strany tretej osoby o tom, že zverejnením elektronického obsahu je porušené právo tretej osoby, poskytovateľ si vyhradzuje právo tento elektronický obsah vymazať alebo zneprístupniť a to až do času, kým užívateľ nepreukáže, že je oprávnený tento obsah zverejňovať.
  6. Používateľ berie na vedomie, že využitím webovej služby a zaplatením za licenciu na jej použitie nedochádza k prenosu/prevodu autorských práv (duševného vlastníctva) poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti webovej služby sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.
  7. Užívateľ má právo na využitie webovej služby tak, že vytvorí webovú podstránku alebo webové podstránky podľa rozsahu špecifikácie objednaného produktu s právom prístupu k tejto webovej podstránke/webovým podstránkam.
  8. V prípade uzatvorenia zmluvy na webovú službu na jedno Podujatie, je užívateľ oprávnený na prístup k webovej službe na obdobie troch rokov, najdlhšie však na obdobie jedného roka po dátume Podujatia. Za dátum Podujatia sa považuje dátum vložený na webovú podstránku zo strany užívateľa, ktorý označuje deň Podujatia. Užívateľ je oprávnený tento dátum zmeniť so súhlasom poskytovateľa. Užívateľ má právo umožniť verejný prístup na ním vytvorenú webovú podstránku Podujatia, alebo tento obmedziť pre konkrétne osoby. Tieto osoby nemajú právo využívať webovú službu inak ako len oboznamovaním sa s obsahom vytvorenej webovej podstránky alebo využívaním len poskytovateľom určených funkcií webovej služby.
  9. V prípade uzatvorenia zmluvy na webovú službu na viacero Podujatí (tzv. balík produktov podľa špecifikácie na webovej stránke), je užívateľ oprávnený na prístup k webovej službe na obdobie uvedené pri tomto balíku služieb, ktorý je špecifikovaný na webovej stránke.
  10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne obmedziť a to bez nároku užívateľa na náhradu škody, prístup k webovej službe a webovej podstránke v prípade, ak došlo k porušeniu autorských práv podľa týchto VOP alebo v prípade technických ťažkostí služby na strane poskytovateľa, cez ktorú užívateľ pristupuje k obsahu webovej služby. Poskytovateľ je v  prípade porušenia autorských práv oprávnený od zmluvy s užívateľom odstúpiť.
  11. Poskytovateľ je povinný:
   1. dodržať cenu, ktorá bola platná a zverejnená na webovej stránke v čase odoslania objednávky užívateľom, ak došlo k akceptácii objednávky,
   2. poskytnúť službu riadne a včas, ustanovenie bodu 3.10 týmto nie je dotknuté.
  12. Poskytovateľ sa zaväzuje užívateľovi sprístupniť webovovú službu bezodkladne po uhradení ceny, najneskôr do 4 dní od uhradenia ceny.
 4. Odstúpenie od zmluvy na poskytnutie služby
  1. Užívateľ je podľa §7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od jej uzatvorenia bez uvedenia dôvodu.
  2. Užívateľ postupuje pri odstúpení od zmluvy tak, že tento jednostranný právny úkon adresuje písomne na adresu sídla poskytovateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu infonasvelkyden.sk, pričom poskytovateľ bude ako odstúpenie od zmluvy akceptovať akýkoľvek slovný výraz, z ktorého vyplýva nepochybná vôľa užívateľa od zmluvy odstúpiť podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Užívateľ tak môže urobiť aj prostredníctvom zaslania vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je ako príloha týchto všeobecných obchodných podmienok pripojený na konci tohto dokumentu alebo prostredníctvom elektronického formulára prístupného na webovej stránke. V prípade, ak dôjde k platnému odstúpeniu od zmluvy, poskytovateľ vráti užívateľovi už zaplatenú cenu za službu najneskôr do piatich pracovných dní. O obdržaní odstúpenia od zmluvy vydá poskytovateľ užívateľovi potvrdenie a to písomne na jeho adresu alebo e-mailovú adresu.
  3. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní služieb sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde druhej strane.
  4. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť v prípade, ak dôjde k porušeniu povinností užívateľa podľa týchto VOP, najmä, nie však výlučne k použitiu webovej služby na iné ako súkromné účely v súlade s licenčnými podmienkami.
 5. Reklamácie a sťažnosti k zmluvám na poskytnutie služby
  1. Užívateľ môže reklamovať poskytnutú službu písomne na e-mailovú adresu infonasvelkyden.sk.
  2. Poskytovateľ užívateľovi o podanej reklamácii a/alebo sťažnosti na poskytnuté služby vystaví bezodkladne písomné potvrdenie, ktoré bude odoslané na adresu Užívateľa alebo na e-mailovú adresu užívateľa oznámenú pri registrácii.
  3. Pri uplatnení reklamácie užívateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa užívateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. Ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie, prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú službu musí užívateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.
  4. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
  5. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 5.4 tohto článku má užívateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú.
  6. O vybavení reklamácie vydá poskytovateľ užívateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.
  7. O vybavení reklamácie informuje poskytovateľ užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu užívateľa, v prípade, ak užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou, poskytovateľ zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu užívateľa uvedenú v reklamácii.
  8. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
  9. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.
  10. Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.
  11. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
  12. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.
  13. Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.
  14. Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:
   1. ak ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady,
   2. ide síce o odstrániteľné vady, avšak užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
   3. ide síce o odstrániteľné vady, avšak užívateľ nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby,
   4. Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).
  15. Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.
  16. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje poskytovateľ.
  17. Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
   1. odstránením vady poskytovanej služby,
   2. výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s užívateľom,
   3. vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy)
   4. vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,
   5. odôvodneným zamietnutím reklamácie.
  18. V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne s kupujúcim užívateľom predĺženie predplateného obdobia poskytovania služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú službu, suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny sa kupujúcemu užívateľovi vráti.
 6. Tovary
  1. Tovary predávané prostredníctvom webovej stránky sú darčekové poukážky a predovšetkým tovar zhotovený na zákazku a to najmä, nie však výlučne, pozvánky na podujatie (napr. svadba, rodinná oslava), audiovizuálny obsah (napr. spomienkové video zostavené z fotiek a videí podujatia). Presný popis tovaru a jednotlivé množstvá sú uvedené na webovej stránke pre každý tovar zvlášť, najmä ich popis, množstvo a spôsob dodania a kupujúci/záujemca sa s ním môže oboznámiť na webovej stránke.
  2. Záujemca, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, vykoná na webovej stránke svoju registráciu a prostredníctvom webovej stránky objedná tovary tak, že požadované produkty vyberie z ponuky na webovej stránke. Objednávka tovaru na zákazku je nezáväzná, predávajúci na základe objednávky tovaru na zákazku vytvorí náhľad tovaru, ktorý odošle záujemcovi a k uzatvoreniu zmluvy dochádza až zaplatením za tovar po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho a kupujúceho.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade tovaru zhotoveného na zákazku podľa požiadaviek kupujúceho nie je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od doručenia tovaru.
  4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za správnosť zobrazenia farby tovaru, ktorý je predmetom zhotovenia na zákazku, na zobrazovacej jednotke kupujúceho/záujemcu. Akékoľvek farebné odchýlky nie sú považované za vadu dodaného tovaru, okrem prípadu, ak farba nezodpovedá danému označeniu podľa príslušnej normy (RAL).
  5. Kupujúci berie na vedomie, že v cene produktu, ktorým je zhotovenie oznámenia, resp. pozvánky na podujatie alebo akéhokoľvek iného produktu vytvoreného na zákazku, je použitia písma, ktoré zodpovedá niektorému z fontov v prílohe týchto VOP, použitie akéhokoľvek iného fontu nie je zahrnuté v cene a bude predmetom osobitnej cenovej ponuky zo strany predávajúceho.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade tlače fotografie alebo písma na papier, ktorý má určitý stupeň farebnosti, výsledné farby písma, obrázka, fotografie, nebudú zodpovedať pôvodným farbám.
  7. K uzatvoreniu zmluvy dochádza doručením potvrdenia predávajúceho o akceptovaní objednávky na kúpu tovaru na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim/záujemcom pri registrácii, nie však skôr, ako dôjde k zaplateniu kúpnej ceny, ak predávajúci neoznámi kupujúcemu inak.
  8. Záujemca je pred uzatvorením zmluvy povinný pri registrácii na webovej stránke pravdivo uviesť všetky vyžadované osobné údaje. Záujemca berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť, ak sa niektorý údaj poskytnutý záujemcom/kupujúcim ukáže ako nepravdivý.
  9. Predávajúci akceptuje platbu za tovar (úhradu kúpnej ceny za tovar):
   1. na faktúru so splatnosťou určenou na faktúre (obvykle najneskôr 5 dní pred termínom dodania tovaru) a to ako platbu uskutočnenú bankovým prevodom,
   2. na dobierku, s výnimkou tovaru zhotoveného na zákazku
 7. Spôsob dodania a dopravy
  1. Predávajúci zaisťuje nasledujúce spôsoby dodania tovaru:
   1. zasielanie kuriérom (prepravnou službou)
   2. zasielanie poštou
  2. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
  3. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na webovej stránke.
 8. Odstúpenie od zmluvy na kúpu tovaru
  1. Vzhľadom na charakter tovaru opísaný v bode 2 týchto VOP, kupujúci nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť s povinnosťou Predávajúceho vrátiť kupujúcemu všetky platby a to v súlade so znením § 7 ods. 6 písm. c) Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku, teda vo vzťahu k tovaru zhotovenému podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobenému na mieru alebo tovaru určenému osobitne pre jedného spotrebiteľa.
  2. Kupujúci však môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak predmetom dodania je tovar, ktorý nespĺňa definíciu uvedené v bode 8.1 týchto VOP a to v lehote 14 dní od dodania tovaru.
  3. Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to najmä, nie však výlučne napríklad z nepredvídateľných dôvodov na strane dodávateľa tovarov, dodávateľa prepravy. V prípade tohto odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby za tovary a dopravu tovaru.
  4. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, na základe ktorého vyplýva povinnosť vrátiť kupujúcemu platbu za tovary, vrátane ceny dopravy, Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú cenu za tovary najneskôr do siedmych pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
  5. O obdržaní odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho vydá Predávajúci kupujúcemu potvrdenie a to písomne na jeho adresu alebo e-mailovú adresu.
  6. Odstúpením od zmluvy a zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde druhej strane.
 9. Reklamácie a sťažnosti, vady tovaru
  1. Kupujúci môže reklamovať tovar písomne na e-mailovú adresu infonasvelkyden.sk.
  2. Predávajúci kupujúcemu o podanej reklamácii alebo sťažnosti vystaví bezodkladne písomné potvrdenie, ktoré bude odoslané na adresu kupujúceho alebo na e-mailovú adresu kupujúceho oznámenú pri registrácii.
  3. Pri uplatnení reklamácie kupujúci uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavovala, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa kupujúceho došlo k obmedzeniu kvality tovaru. Ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje.
  4. Predávajúci prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
  5. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu tovaru za iný.
  6. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci kupujúcemu výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu Predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.
  7. O vybavení reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu kupujúceho, v prípade, ak kupujúci požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak kupujúci požiada o zaslanie informácie poštou, Predávajúci zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii.
  8. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
  9. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.
  10. Ak sa na poskytovanom tovare vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci.
  11. Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:
   1. ak ponúkaný tovar vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne využívať,
   2. ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady tovar riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,
   3. ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu tovaru,
   4. Predávajúci nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).
  12. Ak sa na ponúkanom tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  13. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania tovaru. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Predávajúci.
  14. Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:
   1. odstránením vady,
   2. výmenou tovaru za iný po predchádzajúcej dohode s kupujúcim,
   3. vrátením ceny zaplatenej za poskytovaný tovar (pri odstúpení od zmluvy)
   4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
   5. odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 10. Darčeková poukážka
  Darčeková poukážka je poukaz na úhradu platby v hodnote zodpovedajúcej cene za Darčekovú poukážku, za určitú, vopred vybranú službu, alebo tovar, ktorý oprávňuje držiteľa Darčekovej poukážky na úhradu vybranej služby alebo tovaru na základe objednávky z webovej stránky. Počas uvedeného časového úseku (ďalej len „časová platnosť Darčekovej poukážky“). Hodnotu darčekovej poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou, t.j. poskytnutím služby alebo tovaru v sume uvedenej na poukážke. Z Darčekovej poukážky sa nevydáva. Darčekovú poukážku možno použiť aj viacnásobne a to až do vyčerpania hodnoty darčekovej poukážky.
 11. Ochrana osobných údajov
  Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente tu: ochrana osobných údajov
 12. Záverečné ustanovenia
  1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa.
  2. Pre práva a povinnosti záujemcu/užívateľa a poskytovateľa platia obchodné podmienky platné v čase vzniku právneho úkonu.
  3. Záujemca/užívateľ a poskytovateľ sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme e-mailových správ.
  4. Záujemca/užívateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, 1.9.2022


Na stiahnutie

Celý dokument VOP Formulár na odstúpenie od zmluvy - služba Formulár na odstúpenie od zmluvy - tovar Prehlásenie o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska