Ochrana osobných údajov

PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Spolox s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52455378 ako prevádzkovateľ webového sídla nasvelkyden.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj:

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ

Spolox s.r.o.
Karpatské námestie 10/A
831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO: 52455378
IČ DPH: SK2121075044

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje

Pri navštívení webového sídla nasvelkyden.sk, pri využití našich služieb a možností prostredníctvom tohto portálu vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení príjemcu alebo sprostredkovateľa:

Subjekt Typ služby - rola
DigitalOcean, LLC, 101 Avenue of the Americas 10th Floor, New York, NY 10013, US, EIN: 455207470 poskytovateľ technológií a cloudových služieb -
 • príjemca
 • zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/
Mailjet SAS, 13-13 bis, rue de l’Aubrac – 75012 Paris, France, SIREN: 524 536 992 poskytovateľ e-mailovej platformy
 • príjemca
 • zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa: https://www.mailjet.com/security-privacy/
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Registračné číslo: 368047 / IČ DPH: IE6388047V poskytovateľ webových služieb
 • príjemca
 • zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903 poskytovateľ fakturačného programu
 • príjemca
 • zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa: https://www.kros.sk/informacne-memorandum/
OPTISMART mini s.r.o., Staré Grunty 3586/26/B, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 36631124 vedenie mzdovej, personálnej a účtovnej agendy a agendy spojenej s jej spracovaním
 • sprostredkovateľ
 • s dodávateľom máme uzavretú zmluvu v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

3. Účel spracúvania osobných údajov

V mene spoločnosti Spolox s.r.o. ako prevádzkovateľ, získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby pre vás prostredníctvom webového sídla nasvelkyden.sk , kde si viete zjednodušiť plánovanie a organizovanie vlastnej svadby.

Účely spracúvania osobných údajov a ich právne základy pri jednotlivých procesných krokoch sú:

 • Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty alebo prostredníctvom online kontaktného formulára, spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt vás ako dotknutej osoby.
 • V prípade prejavenia záujmu o naše služby telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty alebo prostredníctvom webového sídla nasvelkyden.sk spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení na základe žiadosti vás, ako záujemcu/objednávateľa, pred uzatvorením zmluvy - čiže počas procesu predzmluvného vzťahu.
 • Po potvrdení objednávky a vzniknutí zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Spolox s.r.o. a vami ako dotknutou osobou - klientom, pri vytváraní užívateľského konta, pri poskytovaní klientskej a IT servisnej podpory, alebo pri príprave a vystavovaní daňového dokladu (faktúry) spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – kde spracúvanie údajov je nevyhnutné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba klient.
 • Pri využívaní našej služby, spracúvame vaše osobné údaje, ako aj osobné údaje, ktoré nahráte do vášho konta, v postavení Sprostredkovateľa; Po potvrdení objednávky vám zašleme „Prehlásenie o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (Cloud)“, v ktorom prehlasujeme prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, a ktorá obsahuje všetky ustanovenia v zmysle čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov; Uvedená Dohoda sa považuje za iný právny akt podľa práva Únie v zmysle čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Počas využívania našich služieb a elektronického úložného miesta prostredníctvom webového sídla nasvelkyden.sk taktiež spracúvame údaje v rozsahu vami nahratých fotografií, alebo videí prostredníctvom prelinkov z iných video portálov, menných zoznamov účastníkov udalosti, prípadne iné detailnejšie informácie v rámci organizovania vlastnej svadby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu v rámci poskytovania služby prostredníctvom online platformy s elektronickým úložným miestom – cloudom.
 • V rámci bezpečnosti pri prihlasovaní na vlastné užívateľské konto alebo pri podávaní elektronickej objednávky prostredníctvom webového sídla nasvelkyden.sk spracúvame údaje aj v rozsahu IP adresa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu z dôvodov bezpečnosti a možnosti rozlíšiť, či sa jedná o reálny pohyb užívateľa nášho portálu, alebo sa jedná o hackerský útok alebo akciu hackerského botta.
 • Prostredníctvom webového sídla nasvelkyden.sk ako bežný návštevník máte možnosť si dobrovoľne vytvoriť a zaregistrovať emailovú adresu ako odberateľ produktových noviniek - newslettrov, kde spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe udeleného súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov za účelom zasielania aktuálnych noviniek formou newslettrov na poskytnutú emailovú adresu.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Údaje potrebné pre realizáciu objednávky
  • Meno a priezvisko
  • Adresa elektronickej pošty
  • Telefónne číslo
  • IP adresa (pri zadávaní objednávky)
 • Údaje potrebné pre vytvorenie užívateľského konta
  • Adresa elektronickej pošty
  • Telefónne číslo (nepovinné)
  • Osobné prístupové heslo
 • Údaje spracúvané počas využívania užívateľského konta
  • Adresa elektronickej pošty
  • Osobné prístupové heslo
  • IP adresa (pri prihlásení)
  • Fotografie / videá
  • Meno priezvisko
  • iné informácie resp. údaje v rámci organizovania eventu
 • Fakturačné údaje
  • Meno a priezvisko
  • Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby fakturácie
 • Kontaktné údaje v prípade klientskej alebo servisnej IT podpory
  • Meno a priezvisko
  • Telefónne číslo
  • Adresa elektronickej pošty
 • Údaje potrebné pre odoslanie správy prostredníctvom kontaktného formulára
  • Adresa elektronickej pošty
  • Informácie a text posielanej správy
 • Údaje pri registrácií na odber newslettera – produktových noviniek
  • Adresa elektronickej pošty

5. Doba spracúvania a uchovávania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov spoločnosti Spolox s.r.o. voči objednávateľom a klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov vašich potvrdených objednávok a fakturácie pre účely doručenia vybraného tovaru na vašu kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania aktuálnych marketingových noviniek spracúvame údaje po dobu 3 rokov, alebo do odvolania súhlasu. V prípade končiacej doby spracúvania údajov  realizujme kontakt písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej pošty, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu pri obnovovaní a predlžovaní účelu spracúvania, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, vaše osobné údaje už nebudeme ďalej spracúvať - tzn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky vymažeme zo systémov a fyzicky skartujeme.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do predzmluvného alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi vami a našou Spoločnosťou; a/alebo

 • zanikli všetky vaše záväzky voči našej Spoločnosti; a/alebo
 • boli vybavené všetky vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
 • boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi vami a našou Spoločnosťou; a/alebo
 • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
 • uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
 • nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
 • a súčasne netrvá oprávnený záujem našej Spoločnosti, zanikli všetky povinnosti našej Spoločnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

6. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov

Pri využívaní našej online platformy s elektronickým úložným miestom – cloudom na zjednodušenie organizovania a plánovania eventu, pri nahrávaní menných zoznamov a prípadne iných detailnejších informácií, vlastných fotografií alebo videí prostredníctvom prelinkov na iné video portály dochádza k cezhraničnému prenosu údajov, konkrétne za účelom:

 • poskytovania elektronického úložného miesta – cloudu spoločnosti Spolox s.r.o. - krajina prenosu - Server hosting - Nemecko

  Spoločnosť: Digitalocean LLC
  101 Avenue of the Americas 10th Floor New York
  NY 10013 United States

 • elektronickej komunikácie spoločnosti Spolox s.r.o. - Server hosting Google Ireland Limited- Írsko

  Spoločnosť: Google Ireland Limited
  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4
  Írsko

 • poskytovania e-mailovej platformy spoločnosti Spolox s.r.o. na odosielanie marketingových správ / newslettrov - krajina prenosu – Server hosting Google Ireland Limited- Írsko

  Spoločnosť: Mailjet SAS
  13-13 bis, rue de l’Aubrac – 75012 Paris
  France

V rámci krajín Európskej Únie je prenos osobných údajov zabezpečený.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo...), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
  • Prostredníctvom elektronickej pošty: infonasvelkyden.sk;
  • Písomne na adrese Prevádzkovateľa: Spolox s.r.o., Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52455378

Budeme sa vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup. Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o vás spracúvame.

Právo na opravu. K tomu, aby sme o vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz. Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania. Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte vaše práva. vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť. Ak je spracúvanie založené na vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať vaše osobné údaje, ktoré sme od vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu. Ak spracúvame vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas. Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

9. Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:

 1. všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
 2. pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
 3. webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
 4. na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
 5. emailová adresa, prostredníctvom ktorej vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk.

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

10. Zabezpečenie webového sídla

Webové sídlo nasvelkyden.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

11. Zásady používania súborov cookies

V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet) presnejšie do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dátum svojho vzniku a informácie pomocou ktorých si vie stránka „všimnúť“ určité vstupy, nastavenia a preferencie (napríklad prihlásenie sa, reč, veľkosť písma a iné preferencie zobrazovania) počas určitého času, takže ich nemusíte pri nasledujúcich návštevách alebo pri pohybe na stránke nanovo zadávať. Cookies môžu tiež slúžiť na zachytenie toho, ako stránku používate, a na jeho analýzu. Existujú tzv. session cookies, ktoré sa vymažú po zavretí okna prehliadača, a tzv. permanentné cookies, ktoré sa ukladajú počas dlhšieho časového obdobia na vašom harddisku a až po uplynutí určeného času ich prehliadač vymaže.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Spolox s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah, ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre vás. Spoločnosť Spolox s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. V rozsahu, v akom jednotlivé implementované cookies spracúvajú údaje, dochádza k spracúvaniu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom zachovania čo najlepšej funkcionality a optimalizácii internetovej stránky a propagačných nástrojov, na cielený a efektívny marketing.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače nájdete tu:

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.